Chormi Zimik Vashai(Head)

Abhishek_Das(Coordinator)

Abhishek_Das(Co)

Mandella Rabha(Coordinator)

Mandella_Rabha(Co)

Nathaneal_Kharlukhi(Co)

Nathaneal_Kharlukhi(Co)

Pynsuk(Coordinator)

Pynsuk(Co)

Sibusiso_ngidi(Coordinator)

Kishan_Das(Co-Coordinator)

Kishan_Das(Co-co)

Rafaella_Nongrum(Co-Coordinator)

Rafaella_Nongrum(Co-co)

Rasalinda_Diengdoh(Co-Coordinator)

Rasalinda_Diengdoh(Co-co)

Shanawaz_Nongrum(Co-Coordinator)

Shanawaz_Nongrum(Co-co)

teesta_koch(Co-Coordinator)

teesta_koch(Co-co)